Djøf

Spørgsmål og svar om coronavirus

Hvilken betydning har myndighedernes retningslinjer og anbefalinger for dit arbejdsliv?

Vi opdaterer løbende med svar på nye aktuelle spørgsmål. Du kan også ringe og få rådgivning på 33 95 97 00 mandag til fredag kl. 9.00 til 16.00.

Lønkompensation for privatansatte

Hvis den virksomhed, du er ansat i, egentlig skulle afskedige mindst 30% af medarbejderne eller mere end 50 personer, kan trepartsaftalen om lønkompensation være relevant for dig. Hvis virksomheden 

 • afstår fra at afskedige nogen begrundet i økonomiske forhold
 • sender dig hjem, uden at du skal arbejde,

så kan staten i højest 3 måneder (fra den 9. marts til den 9. juni) betale

 • 75% af din løn (dog maksimalt 23.000 kr.), mens din arbejdsgiver betaler de sidste 25%, hvis du er månedslønnet
 • 90% af din løn som timelønnet (dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned for fuldtidsansatte).

Du skal selv betale 5 dage i tilknytning til perioden - enten med optjent ferie, optjent afspadsering eller feriedage, du afholder på forskud. Kan det ikke lade sig gøre, skal du holde tjenestefri uden løn i 5 dage.

Nej, du må ikke arbejde, hvis din arbejdsgiver får kompensation for din løn fra staten. Hvis du bliver sendt hjem og skal arbejde hjemmefra, skal din arbejdsgiver betale din helt almindelige løn - uden at få lønkompensation.

 

(Opdateret 24.3.)

Da du er opsagt, før aftalen blev indgået, vil du ikke kunne blive omfattet. Aftalen om lønkompensation gælder for lønmodtagere, der ikke bliver opsagt, men i stedet sendt hjem. Virksomhederne kan kun benytte sig af aftalen, hvis de ikke opsiger medarbejdere, da aftalen skal begrænse opsigelser.

 

(Opdateret 24.3.)

Det er Djøfs opfattelse, at de 5 dage svarer til en uge med 5 arbejdsdage, og at du som deltidsansat eller timelønnet skal holde et forholdsmæssigt antal dage/timer. Arbejder du normalt 2 dage om ugen, skal du således betale 2 dage selv. Samme princip gør sig gældende, hvis du normalt arbejder 1, 2, 3 eller 4 dage om ugen.

Samtidig afhænger det også af, hvor længde du er sendt hjem med lønkompensation. Du skal selv betale 5 dage fx ved at holde ferie, hvis din normale arbejdsuge er på 5 dage, og du er omfattet af en aftale om lønkompensation på 3 måneder, så du er sendt hjem fra 9. marts til 9. juni. Er der indgået en aftale om lønkompensation for mindre end 3 måneder, så skal antallet af arbejdsdage, som du selv skal betale, opgøres forholdsmæssigt ud fra perioden, hvor du er sendt hjem. Er det en periode på 1 måned, skal du derfor selv betale 1/3 af 5 arbejdsdage - det vil sige 1,67 arbejdsdage.

Hvis der er aftalt lønnedgang forud for ansøgning om lønkompensation, skal du ikke afholde 5 fridage.

 

(Opdateret 24.3.)

Arbejdsfordeling for privatansatte

Regeringen har besluttet at gøre ordningen med arbejdsfordeling mere fleksibel, så virksomhederne hurtigt kan tilpasse sig og undgå afskedigelser. Det betyder, at din private arbejdsgiver kan lave en aftale med dig og dine kollegaer om, at arbejdet fordeles mellem jer, så du i praksis går ned i arbejdstid midlertidigt. På de dage, hvor du ikke arbejder er du ledig. Er du medlem af en a-kasse, vil du de dage kunne modtage supplerende dagpenge. 

Arbejdsfordelingen skal være aftalt efter overenskomst eller en anden kollektiv aftale om midlertidig nedsættelse af arbejdstiden. Arbejdsfordelingen skal anmeldes til jobcenteret og skal omfatte en virksomhed som helhed, en virksomhedsafdeling eller en bestemt produktionsenhed i virksomheden.

Djøf anbefaler normalt ikke aftaler om arbejdsdeling, men i denne særlige situation ved vi, at det i nogle tilfælde kan blive nødvendigt. Hvis du laver en aftale om arbejdsdeling, anbefaler vi, at aftalen indeholder en ret til at gå på fuld tid med fuld løn i opsigelsesperioden, hvis du alligevel skulle blive opsagt.

Arbejdet skal tilrettelægges efter 1 af disse 4 modeller: 

 • Du er ledig et antal hele arbejdsdage ugentligt (mindst 2 dage om ugen)
 • Du arbejder 1 uge og er derefter ledig 1 uge
 • Du arbejder 2 uger og er derefter ledig 1 uge
 • Du arbejder 2 uge og er derefter ledig 2 uger
Der er kun de 4 muligheder. Det er muligt at skifte model undervejs, dog således at en cyklus skal afsluttes, inden en ny model tages i brug.
 

(Opdateret 24.3.)

En arbejdsfordeling kan vare så længe, man ønsker det. Du kan dog kun få supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger.

Hvis arbejdsfordelingen varer op til 13 uger, kan man nøjes med at anmelde arbejdsfordelingen til jobcenteret. Har arbejdsfordelingen en varighed af mere end 13 uger, skal den godkendes af Det Regionale Arbejdsmarkedsråd.

(Opdateret 24.3.)

Ja, du kan godt holde ferie i en den periode, hvor du er omfattet af en aftale om arbejdsfordeling. Ferien skal aftales med din arbejdsgiver, og 14 dage inden ferien skal jobcentret have besked. 

(Opdateret 20.3.)

Bliver du syg, skal du på første sygedag registrere det på www.jobnet.dk eller ringe til dit jobcenter. Derudover bør du orientere din arbejdsgiver. 
Du vil modtage sygedagpenge på de dage, hvor du ellers ville modtage dagpenge, og almindelig løn på de dage, hvor du skulle arbejde, hvis du ikke var blevet syg. 
Når du bliver rask, og ikke længere skal have udbetalt sygedagpenge, skal du igen tilmelde dig på www.jobnet.dk.

(Opdateret 20.3.)

Når du vender tilbage fra barselsorlov, er du omfattet af arbejdsfordelingen, hvis der er blevet etableret en aftale om arbejdsfordeling i den virksomhed, virksomhedsafdeling eller produktionsenhed, hvor du er ansat.  

(Opdateret 20.3.)

Ferie og afspadsering

Offentligt ansatte, der efter arbejdsgivers anvisning ikke varetager opgaver i hele eller dele af perioden 28. marts – 13. april, skal afvikle frihed i en periode op til 5 arbejdsdage. Ved 'varetager opgaver' forstås i den foreliggende situation også det tilfælde, hvor en medarbejder er pålagt at kunne møde ind med kort varsel den pågældende dag.

 • Du kan bruge feriedage, dage fra 6. ferieuge, afspadsering og flextid. Har du omsorgsdage eller seniordage, kan du også bruge dem. Det er din arbejdsgiver, som beslutter, efter dialog med dig, hvilken type frihed du skal bruge, og hvornår dagene skal afvikles.
 • Parterne opfordrer til, at man lokalt overvejer, om de op til 5 dage med fordel kan placeres med 3 dage i perioden 6.-8. april og 2 dage sammenhængende i uge 14 eller 16. 
 • Har du allerede holdt feriedage, dage fra 6. ferieuge eller afspadsering mv. i perioden 13.- 27. marts, tæller det med i opgørelsen af de 5 dages frihed. 
 • Afvikling af frihed kan pålægges med dags varsel. Har du planlagt at holde feriedage eller dage fra 6. ferieuge i perioden 14. - 30. april, kan du blive pålagt med en dags varsel at afholde dem før 13. april.
Du skal ikke arbejde på de dage, hvor du afvikler frihed. 

Kontakt din tillidsrepræsentant eller Djøf, hvis du har spørgsmål til, hvordan du skal afvikle frihed.

(Opdateret 28.3.)

Som ansat i det private kan din ferie varsles med kortere varsel end en måned, hvis en force majeure-situationen påvirker arbejdspladsen. Den situation, vi befinder os i nu, opfylder kriterierne for force majeure. Det forudsætter dog, at du har ferie tilbage, og at du ikke har indgået en aftale med din arbejdsgiver om, at ferien overføres til næste ferieår. 

(Opdateret 17.3.)

Hvis du er ansat i en privat virksomhed, kan din arbejdsgiver godt bede dig om at afspadsere dine opsparede timer. Det kan fx ske, hvis der enten ikke er arbejde, der skal udføres lige nu, eller hvis du har svært ved at få din arbejdsdag til at hænge sammen, mens dine børn er hjemme. 

(Opdateret 17.3.)

Hjemmearbejde

Når du er sendt hjem for at arbejde, er du forpligtet til i videst muligt omfang at stå til rådighed for din arbejdsgiver. Arbejdsgiveren kan pålægge dig at udføre arbejdsopgaver hjemmefra.

I videst muligt omfang betyder, at du skal udføre de arbejdsopgaver, som det nu er muligt at lave hjemmefra, og i det omfang det pålægges af arbejdsgiveren. Hvis der er tidspunkter, hvor du ikke har arbejdsopgaver, skal du sørge for at være tilgængelig for arbejdsgiver.

Det er arbejdspladsens opgave at stille det nødvendige tekniske udstyr til rådighed.

Udgangspunktet er, at børnepasningen er dit eget ansvar. Langt de fleste arbejdsgivere vil dog være indstillet på at udvise fleksibilitet i denne ekstraordinære situation.

Vores anbefaling er, at du finder ud af, hvornår du bedst kan arbejde, og taler med din chef og får afstemt forventningerne. Måske er det helt fint, at du leverer dit arbejde på nogle skæve tidspunkter. Er det helt umuligt for dig at arbejde, kan du komme til at bruge ferie, afspadsering eller lignende.

(Opdateret 16.3.)

Sundhedsstyrelsen definerer risikogrupperne som personer over 80 år og kronisk syge med moderat eller svær sygdom. Hvis du er i en risikogruppe og er utryg ved at gå på arbejde, bør du tage kontakt til din læge og drøfte, hvad det er, der gør dig utryg. Er det lægens vurdering, at der er en konkret risiko omkring din sundhed ved at gå på arbejde, skal du kontakte din arbejdsgiver og se, om I kan finde en løsning, der fjerner risikoen – fx ved at arbejde hjemmefra eller blive fjernet fra et arbejdssted, hvor du har meget personkontakt eller noget helt tredje.

Hvis arbejdsgiver ikke kan garantere et sikkert arbejdsmiljø, jf. Bekendtgørelse om arbejdets udførelse, kan medarbejdere, som er i en særlig risikogruppe, kræve at blive væk fra arbejdspladsen. Kan du ikke komme til at udføre dit arbejde uden risiko for din sundhed, har du altså ret til at blive hjemme. Men hvis din arbejdsgiver er uenig i vurderingen, risikerer du, at din arbejdsgiver ikke vil betale løn og i grove tilfælde, at du vil blive opsagt eller bortvist.

(Opdateret 16.3.)

Din arbejdsgiver kan ikke ændre eller udskyde din barselsorlov, medmindre I konkret aftaler det. Hjemsendes dine kolleger, vil det ikke have nogen indflydelse på din orlov.

(Opdateret 23.3.)

Tiltag for selvstændige

Som selvstændig i mindre virksomheder, er man i øjeblikket særligt udsat, og regeringen har et stort fokus på at hjælpe. Indtil videre er regeringens initiativer følgende: 

Kompensation for omsætningstab

Ordningen indebærer, at du i perioden 9. marts til 9. juni i op til tre måneder vil kunne få dækket 75% af dit forventede omsætningstab (dog max 23.000 pr. måned). Det er en forudsætning, at din virksomhed højst har 10 fuldtidsansatte, har haft et omsætningstab på mindst 30% og  i en forudgående periode har haft en omsætning på mindst 15.000 kr. pr. måned i gennemsnit. Læs mere her.  

Kompensation for faste udgifter

Du kan ansøge om kompensation for dine faste udgifter som fx husleje, hvis de ikke udgør mindre end 25.000 kr. i perioden 9. marts til 9. juni 2020. Det er en forudsætning, at din virksomhed oplever et stort fald i omsætningen (mere end 40%). Der dækkes 25-80% af de faste udgifter, medmindre din virksomhed er lukket som følge af påbud. Så dækkes 100%.  Læs mere her.

Refusion af sygedagpenge

Hvis du er syg med covid-19 eller sat i karantæne af sundhedsmyndighederne, kan du som selvstændig få sygedagpenge fra 1. fraværsdag, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne. Kontakt din kommune, og udfyld den blanket, du får fra dem. Er man syg af andre grunde, vil en ikke-forsikret selvstændig først have ret til sygedagpenge efter 2 ugers sygdom.

Afregning af A-skat, AM_bidrag og moms

Fristen for afregning af A-skat, AM-bidrag og moms forlænges med henblik på at give virksomheder bedre likviditet.

Øget adgang til eksportkredit

Små og mellemstore eksportvirksomheder har nu mulighed for at tage nye lån gennem Danmarks Eksportkredit. Derudover er rammen for statsgaranterede låneordninger forhøjet for store, mellemstore og små virksomheder. 

Kompensation for omsætningstab af B-indkomst

Som selvstændig uden eget cvr-nummer kan du få dækket op til 75% af dit forventede B-indkomsttab, dog højst 23.000 kr. om måned. Det er en betingelse, at dit indtægtstab skyldes konsekvenser af Covid-19, der skal være et forventet indtægtstab på mindst 30% i perioden 9. marts til 9. juni 2020, og du må ikke have en personlig indkomst på over 0,8 mio. kr. Læs mere her.    Du kan læse mere om de enkelte initiativer på virksomhedsguiden

(Opdateret 20.3.)

Studiejob

Udgangspunktet er at du har ret til løn, hvis din arbejdsgiver sender dig hjem. Tal med din chef om, hvordan du bedst muligt tilrettelægger arbejdet hjemmefra. 

(Opdateret 13.3.)

Det kommer an på, hvor du arbejder. Der er forskel på, om du er ansat i det offentlige eller det private.

I det offentlige kan du kun blive tvunget på arbejde, hvis du tilhører en af de grupper, som varetager kritiske funktioner. Som offentlig ansat er du sendt hjem med løn. 

I det private kan du godt blive bedt om at gå på arbejde. På nuværende tidspunkt har regeringen ikke lov til at tvinge private arbejdsgivere til at sende medarbejdere hjem. Tal med din chef om, hvordan I bedst tilrettelægger dit arbejde, så I følger regeringens anbefalinger.

(Opdateret 23.3.)

Hvis du er timelønnet, har du som udgangspunkt ret til at få løn for allerede planlagte vagter, selvom de bliver aflyst. Men dine rettigheder afhænger af, hvilke vilkår du er ansat under, hvor mange timer du er ansat på, og hvad der står i din kontrakt. Ring til os på 33 95 97 00, hvis du er i tvivl.

(Opdateret 23.3.)

Er du ansat i en privat virksomhed, er det din arbejdsgiver, der bestemmer, hvem der skal sendes hjem, og hvem der skal blive på arbejdspladsen.

(Opdateret 23.3.)

Vil din arbejdsgiver sætte dig ned i løn, får du mulighed for at sige ja eller nej til forslaget. Siger du nej, kan du se dig selv som opsagt, og du har ret til et helt normalt opsigelsesvarsel.  

Hvis din arbejdsgiver lægger op til at sætte dig ned i løn, så opfordrer vi til, at aftalen gøres midlertidig og indeholder en dato for, hvornår du kan regne med at få din normale løn igen. 

(Opdateret 23.3.)

Er din arbejdsgiveren nødt til at opsige dig på grund af krisen, skal de almindelige regler omkring afskedigelse følges. Udgangspunktet er, at afskedigelser i den situation er saglige. 

(Opdateret 23.3.)

Som studerende på videregående uddannelser får du ret til at optage ekstra SU-lån for op til 6.388 kr. per måned ud over de gældende stipendie- og SU-lånemuligheder. Det svarer til, at der kan optages 2 måneders ekstra SU-lån per måned. Som udgangspunkt gælder det for marts og april 2020.

Læs mere og hold dig op dateret på su.dk.

(Opdateret 23.3.)

Hvis den virksomhed, du er ansat i, egentlig skulle afskedige mindst 30% af medarbejderne eller mere end 50 personer, kan trepartsaftalen om lønkompensation være relevant for dig. Din arbejdsgiver kan nemlig i op til 3 måneder (fra den 9. marts til den 9. juni) få en kompensation fra staten på:

 • 75% af din løn (dog maksimalt 23.000 kr.), mens din arbejdsgiver betaler de sidste 25%, hvis du er månedslønnet
 • 90% af din løn som timelønnet (dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned for fuldtidsansatte).

Mange af Djøfs studerende medlemmer er timelønnede. Om du er timelønnet eller får månedsløn, fremgår af din kontrakt.

Du skal selv betale 5 dage i tilknytning til perioden - enten med optjent ferie, optjent afspadsering eller feriedage, du afholder på forskud. Kan det ikke lade sig gøre, skal du holde tjenestefri uden løn i 5 dage.

Det er Djøfs opfattelse, at de 5 dage svarer til en uge med 5 arbejdsdage, og at du som deltidsansat eller timelønnet skal holde et forholdsmæssigt antal dage/timer. Arbejder du normalt 2 dage om ugen, skal du således betale 2 dage selv. Samme princip gør sig gældende, hvis du normalt arbejder 1, 2, 3 eller 4 dage om ugen.

Det er en forudsætning for lønkompensationen, at du bliver sendt hjem, uden du skal arbejde, og at virksomheden ikke afskediger dig og dine kolleger som følge af økonomiske årsager. 

(Opdateret 25.3.)

For at undgå smittespredning af Covid-19 holder vi foreløbig lukket på kontoret i København, og forventeligt frem til påsken udskyder eller aflyser vi arrangementer, kurser og andre aktiviteter, der normalt indebærer et fysisk møde.

Du får direkte besked, hvis det er relevant for dig – også hvis der er aftalt møde i din netværksgruppe.